Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN KORFBAL VERENIGING AMSTELVEEN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Korfbal Vereniging Amstelveen (hierna: KVA) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen.

Indien je lid wordt van KVA, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan KVA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KVA, Startbaan 1, 020-6457996, KvK nummer 40538935.
De functionaris leden- en donateurbeheer is bereikbaar via a.b.spitz@chello.nl.

2. Welke gegevens verwerkt KVA en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens (eventueel postadres)
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) VOG-verklaring (indien lid als vrijwilliger bij KVA activiteiten uitvoert)
e) medische gegevens (allergie of medicijnen) bij aanmelding voor KVA-activiteiten (waaronder pinksterkamp)
f) beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s) gemaakt tijdens clubgerelateerde activiteiten.
2.2 KVA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b)je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KVA en binnen beschermde     omgeving gebruikt binnen de vereniging zoals vermeld op het aanmeldformulier;
c)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
d)         jouw VOG-verklaring is alleen kenbaar bij het bestuur van KVA en wordt bewaard in afgesloten           en beveiligde ruimte;
e)         de medische gegevens zijn alleen kenbaar bij de desbetreffende commissies of betrokkenen bij de KVA-activiteiten;
f)          het beeldmateriaal kan verspreid worden via social media-kanalen of website van KVA mits je daar toestemming voor hebt gegeven via het aanmeldformulier of op een andere manier officieel kenbaar hebt gemaakt aan het bestuur dat dit niet verspreid mag worden. Oud beeldmateriaal wordt bewaard door onze archivaris met archiveringsdoel en met toestemming kan het beeldmateriaal incidenteel gebruikt worden bij activiteiten van KVA.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KVA en je te informeren over de ontwikkelingen van KVA.

E-mail berichtgeving (opt-out):

KVA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar krantje en nieuwsbrieven met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KVA te sturen.

  1. Bewaartermijnen 

KVA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, evenals de gegevens die opgevraagd zijn bij aanmelding voor het pinksterkamp (zie punt 2.1e).

  1. 4. Beveiligingsmaatregelenenverwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KVA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KVA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers (o.a. het KNKV). Met de verwerker hebben wij waar noodzakelijk een verwerkersovereenkomst.

  1. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten

5.1 Via de ledenadministratie van KVA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KVA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KVA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur van KVA.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur via bestuur-KVA@live.nl.

  1. 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.